The NCF
is producing
and sharing
pocket-sized
prayers.

Under the Divine Values Projects, the NCF is producing prayers that can be found in seven languages. The prayers are the following: If you love me do not cry (St Augustine), Universal prayer (Pope Clement XI), The Doxology.

text that describes this image

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐԸ ԱՆՎՃԱՐ

Մեր այցելուները կարող են

Ներբեռնեք ԱՆՎՃԱՐ

հետևյալ աղոթքները.

Եթե սիրում ես ինձ, մի լացիր | Համընդհանուր աղոթք | Դոքսոլոգիական աղոթք

 

Մկրտության աղոթք | Հարսանեկան աղոթք

 

Նովենան և մատուռը աստվածային ողորմությանն ըստ Սուրբ Մարիա Ֆաուստինայի օրագրի.
Աստվածային Գթասրտության Novena & Chapelet

Աղոթք մեր քահանաների համար

 

Ուղղափառ աղոթք