Improve the quality of life of children, adolescents and adults. Contact us →

ԻՆՔՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ

News & Blog

Ամեն օր մենք լավ պատճառներ ունենք գնալու ինչ-որ կարևոր տեղ, անկախ նրանից՝ լքում ենք մեր տները աշխատանքի, դպրոցի կամ խաղալու համար: Այնուամենայնիվ, անվտանգ հասնելը, որտեղ մենք գնում ենք, նույնքան կարևոր է, որքան ընդհանրապես այնտեղ հասնելը:

Կարդացեք ավելին. https://www.unroadsafetyweek.org/en/why-slowdown

Այցելեք The Naji Cherfan Foundation-ի կայքը անվտանգության լրացուցիչ խորհուրդների համար:

www.najicherfanfoundation.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *