Improve the quality of life of children, adolescents and adults. Contact us →

ՍՈՎՈՐԵՑԵՔ ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԱՍՏԾՈ ՄԱՍԻՆ

News & Blog

Պարտադիր չէ, որ դուք մասնագետ լինեք, որպեսզի օգնեք ձեր երեխաներին սկսել իրենց սեփական հավատքի ճանապարհորդությունը:

Կարդալ ավելին այստեղ http://www.beliefnet.org/love-family/parenting/galleries/6-things-i-will-teach-my-children-about-god.aspx#KSXq7UqcEWKKr1Hu.99

«Նաջի Չերֆան» հիմնադրամի հիմնական նպատակներից մեկը քրիստոնեական բարոյականության և արժեքների ամուր հիմքերի ստեղծումն է՝ օգնելու երեխաներին աճել հավատքի մեջ:

www.najicherfanfoundation.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *