Improve the quality of life of children, adolescents and adults. Contact us →

ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

News & Blog

Յոթ բան, որ անում են առողջ մարդիկ քնելուց առաջ. Լավ քնելու համար վերցրեք այս գիշերային սովորությունները:

http://www.beliefnet.com/wellness/health/healthy-living/7-things-healthy-people-do-before-bed.aspx

«Նաջի Չերֆան» հիմնադրամը խորհուրդներ է տալիս առողջ ապրելակերպի համար:

www.najicherfanfoundation.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *