Improve the quality of life of children, adolescents and adults. Contact us →

ԿՈՐՆԹԵՑԻՆԵՐ

News & Blog

Կորնթոսի ժողովը հիմնականում բաղկացած էր հեթանոս քրիստոնյաներից, ովքեր դարձի էին եկել Պողոսի հետ նախկին փոխազդեցության շնորհիվ, սակայն նրանք խորապես սխալ էին կիրառում քրիստոնեական ուսմունքներն ընդհանրապես և Պողոսի հրահանգները՝ մասնավորապես։

Կորնթոսի եկեղեցին բախվեց աճող մարտահրավերների՝ բաժանումներ և խմբակցություններ, սեռական անբարոյականություն, մասնակցություն հեթանոսական ծեսերին, վեճեր Տիրոջ ընթրիքի շուրջ և լեզուներով խոսել, ինչպես նաև գնոստիցիզմի կրկնվող սպառնալիքը:

Պողոսի խորհուրդները, քաջալերանքները և նախատինքը Կորնթոսի եկեղեցու համար մնում են տեղին և օգտակար եկեղեցու ժամանակակից մարտահրավերների համար, և Հարիսվիլի 1 Կորնթացիների մեկնաբանությունը առաջին պլան է մղում Պողոսի խոսքերը:

 

Ավելին կարդալու համար այցելեք logos.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *